Mokesčio už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje lengvatos

Atlyginimas už maitinimo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) paslaugas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

1. Šeima augina tris ir daugiau vaikųkurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai (pristačius vaikų gimimo liudijimo kopijas, jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, jei 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą Lietuvoje ar užsienyje).

2. Vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą (pristačius Lietuvos kariuomenės pažymą).

3. Vaikui nustatytas neįgalumas (pristačius neįgalumo pažymėjimo kopiją).

4. Vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (pristačius dokumentus, patvirtinančius, kad vaiką augina vienas iš tėvų (mirties liudijimą, Metrikacijos skyriaus pažymą apie nenustatytą ir nepripažintą tėvystę, teismo sprendimą dėl dingimo be žinios) ir pažymą apie šeimos pajamas).

 

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas, jeigu:

1. Šeima gauna socialinę pašalpą (pristačius Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, atsakingo už socialinės pašalpos skyrimą ir mokėjimą, pažymą).

2. Šeima patiria socialinę riziką ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (pristačius dokumentą, patvirtinantį privalomą ikimokyklinį ugdymą).

3. Vaikui tą dieną skirtas pritaikytas maitinimas t.y. vaikas maitinamas savo iš namų atsineštu maistu (pristačius vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) apie pritaikytą maitinimą).

4. Vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos (pristačius gydytojo pažymą).

5. Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu (pristačius pažymą iš darbovietės apie suteiktas atostogas). 

6.  Vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą. 

7. Moksleivių atostogų metu (pateikus prašymą).

8.  Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais (pateikus prašymą).

9. Oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių (pateikus prašymą).

10. Vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų (pristačius pažymą iš darbovietės apie papildomas darbdavio suteiktas poilsio dienas darbuotojams, jei augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ir (ar) vaikus iki dvylikos metų).

11. Kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo (pristačius pažymą iš darbovietės apie pamaininį darbą).

 

Jei priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniui paskirtas nemokamas maitinimas iš valstybės biudžeto lėšų, lengvata  taikoma tik už kitus pasirinktus maitinimus.

Vaikai, augantys šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, pagal privalomo ugdymo pažymas yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

 

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.

Informacija atnaujinta — 2020.01.21 | << ATGAL
2021 © Šiaulių l-d „Gintarėlis“
Versija neįgaliesiems