SPECIALISTŲ PASLAUGOS

Teikiama pagalba

Vaiko Gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą.

Su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, dirba logopedės Jurgita Gasparaitienė ir Ilona Strupeikienė.
Logopedas – darželyje dirbantis specialistas, padedantis vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, esant reikalui Šiaulių PPT. Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais, bei formuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus. Dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedės Jurgitos Gasparaitienės darbo grafikas:
I        7.30 – 12.40 val.
III     7.30 – 12.35 ir 15.00 – 16.45 val.
V       7.30 – 12.40 val.

Logopedės Ilonos Strupeikienės darbo grafikas:
II       7.30 – 11.45 val.
IV      7.30 – 11.42 val.

Su vaikais, turinčiais ugdymosi sunkumų, dirba specialioji pedagogė Regina Kopilovienė.
Specialusis pedagogas – vertina vaiko suvokimo, mąstymo, dėmesio, atminties, smulkiosios motorikos ir kt .gebėjimus, analizuoja kylančius ugdymosi sunkumus, priežastis. Rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius poreikius, teikia ją įstaigos vaiko gerovės komisijai, esant būtinybei, nukreipia kompleksiniam gebėjimų vertinimui Šiaulių PPT. Konsultuoja tėvus, pedagogus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais, rengia pranešimus ir kt.

Specialiosios pedagogės Reginos Kopilovienės darbo grafikas:
II       9.00 – 11.00 val.
III     9.00 – 11.00 val. 
IV     9.00 – 11.00 val. 
V       9.00 – 10.15 val. 

Socialinė pedagogė Greta Soltanaitė.
Socialinis pedagogas – paskirtis padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, lopšelyje-darželyje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinės pedagogės Gretos Soltanaitės darbo grafikas:
V     8.00 – 17.00 val.

 

 

Informacija atnaujinta — 2020.01.23 | << ATGAL
2022 © Šiaulių l-d „Gintarėlis“
Versija neįgaliesiems